משרד עורך דין וונונו אבי

כללי:

המידע המפורסם באתר מופנה לנשים וגברים כאחד, השימוש בלשון זכר הינה מטעמי נוחות ותו לא, אך כמובן מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

הגדרות:

הפירמה  – משרד עורך וונונו אבי.

המשתמש – כל אדם או ישות משפטית ו/או מי מטעמם העושה שימוש באתר ו/או במערכת.

התכנים – כלל התכנים, המאמרים, פרסומים הוראות חוק, פסקי דין, סימני מסחר, לוגו , סירטונים, תמונות, סירטוטים, זכויות היוצרים, טקסטים,  גרפיקה וכן דרך עיצובם ו/או הצגתם של הנ"ל.

 

אחריות המשתמש:

השימוש ו/או הגלישה באתר, לרבות אך לא רק, בתכנים ו/או המידע ו/או הסירטונים ו/או התמונות ו/או העיצוב הכלולים בו ובשירותים המוצעים במסגרתו, מעיד על הסכמת המשתמש לתנאי השימוש בו, משכך באם אין המשתמש מסכים לתנאי התקנון להלן, הינו מתבקש לצאת ולהימנע מכל שימוש באתר.

 

המידע המפורסם באתר, הינו כללי בלבד ונועד ליתן סקירה כללית ותמציתית בתחומים המשפטיים המפורסמים במסגרתו וכי הפירמה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לאי דיוקים ו/או מידע חסר כזה או אחר ו/או אי עידכון, הנובעים במישרין ו/או בעקיפין, מכלל המידע המצוי בו.

 

המידע המפורסם באתר, הינו כללי ותמציתי מאוד ואינו מהווה כתחליף לאמור והמפורט בחוק ובפסיקות טריבונאליים משפטיים ואינו מהווה בשום פנים ואופו כתחליף ייעוץ משפטי ו/או מתן ייעוץ משפטי ו/או כייצוג משפטי ע"י עורך דין.

 

המידע המפורסם באתר, אינו מהווה בשום פנים ואופן כחוות דעת ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי ו/או כטיפול משפטי פרטני ו/או כללי. בטרם נקיטה בכל פעולה ו/או בעיה משפטית, מוצע ומומלץ למשתמש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי ספציפי אצל בעל מקצוע ו/או עורך דין מוסמך. כל האחריות ו/או הנזקים ו/או כל הנובע ו/או הכרוך מהסתמכות ו/או שימוש במידע המצוי באתר, תהיינה על המשתמש בלבד ובאחריותו הבלעדית.

 

כלל המידע ו/או המאמרים ו/או הוראות החוק ו/או הסירטונים ו/או ההצהרות ו/או עצות משפטיות ו/או כל מידע אחר המצוי ו/או המוצג באתר הינו כללי ותמציתי בלבד וכי כל שימוש ו/או הסתמכות על מידע ו/או התוכן המפורסם באתר וכן כל נקיטה בפעולה משפטית ו/או כללית, על בסיס המידע המצוי והמוצג בו, תהיינה באחריות המשתמש בלבד ונעשו ע"פ שיקול דעתו ואחריותו הבלעדיים.

 

כלל המידע המופיע ו/או מוצג באתר, מועמד למשתש כמות שהוא (“As-Is”).  הפירמה ו/או עוד וונונו אבי ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראיים ואינם נותנים כל חסות ו/או מביעים כל דעה, בין אם במפורש ובמכללא, לגבי המידע המצוי באתר וכי כלל הנזקים עלולים להיגרם עקב הסתמכות ו/או הצהרות ו/או מידע ו/או סירטונים ו/או מאמרים המצויים באתר, תהיינה באחריות המשתמש בלבד ונעשו ע"פ שיקול דעתו ואחריותו הבלעדיים.

 

 

כלל המידע ו/או המאמרים ו/או התוכן המצוי באתר משקפים ומבטאים את דעתו הסובייקטיבית והשקפת עולמו האישית של עורך דין וונונו אבי וכי אינם מהווים כמידע עליו יש להסתמך ו/או כייעוץ משפטי ו/או צורך בייעוץ משפטי פרטני לכל מקרה לגופו, משכך כל שימוש ו/או הסתמכות על המידע ו/או המאמרים ו/או התוכן המצוי באתר, יהיו ע"פ שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדיים.

 

הפירמה ו/או עוד וונונו אבי ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראיים, בין אם במפורש ובמכללא בגין נזקים אשר עלולים להיגרם מסוסים טרוייאניים ו/או תוכנות ריגול ו/או פגם ו/או תקלה הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מספק האתר ו/או בתוכנה המפעילה את האתר במישרין ו/או בעקיפין ו/או ע"י צדדי ג' שאינם בשליטת בעלי האתר, וכי השימוש באתר תהיינה על פי שיקול דעת המשתמש ובאחריות הבלעדית.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים:

כלל הזכויות הקניין הרוחני באתר לרבות אך לא רק, סימני מסחר, לוגו, מאמרים, סירטונים, תמונות, סירטוטים זכויות היוצרים, עיצוב, הינם בבעלות הפירמה ו/או עורך דין וונונו אבי וכי כל שימוש בלתי מורשה בזכויות אלה יהווה כהפרת הוראות החוק הרלוונטיות, אלא אם כן ניתן אישור והסכמה מראש ובכתב ע"פ דין.

 

כלל המידע באתר לרבות אך לא רק, המאמרים, הדפים, התכנים, סימני המסחר, לוגו, סירטונים, תמונות סירטוטים, הינם רכושה של הפירמה ו/או עורך דין וונונו אבי וכי אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לפרסם ו/או להוריד ו/או להעביר כקישור למאגרי המידע והרשתות החברתיות ו/או להפיץ ו/או להעביר כקישור לכל מקום אחר, ללא הסכמתם המפורשת מראש ובכתב של הפירמה ו/או עורך דין וונונו אבי.

 

שמירה על פרטיות בטופס "צור קשר" המצוי באתר:

המשתמש מסכים כי הפירמה ו/או משרד עורך דין וונונו אבי, ישתמשו במידע אשר ימולא בטופס "יצירת הקשר" ע"י המשתמש וזאת לצורך יצירת קשר עם המשתמש. המידע אשר ימלא המשתמש בטופס יצירת הקשר, לא יכלול מידע רגיש כמפורט בחוק הגנת הפרטיות.

 

פרטי ההתקשרות המופעים בטופס "יצירת קשר" אותו ימלא המשתמש ע"פ צרכיו ורצונו הבלעדיים, ישמשו את הפירמה ו/או משרד עורך דין וונונו אבי בלבד, לצורך יצירת קשר עם המשתמש ולא יועברו לצדדי ג' כלשהם אלא באם יבוקש ע"י המשתמש בלבד.

 

שינויים ו/או תוספות ו/או מחיקה ו/או עידכונים באתר:

הפירמה ו/או עורך דין וונונו אבי שומרים לעצמם את הזכות החוקית והבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, ללא כל הודעה ו/או עדכון מראש ומבלי שהדבר יהווה כל אחריות מצדם. בשימושכם באתר הינכם מסכימים בזאת להיות כפופים לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליכם לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתכניו ו/או תנאי השימוש.

 

הפירמה ו/או משרד עורך דין וונונו אבי שומרים לעצמם את הזכות להשמיט ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או לעדכן ו/או לא לעדכן כל חומר מידע ו/או תכנים ו/או חומרים המפורסמים ו/או אלה שיפרסמו באתר וכן לשנות את צורתו ו/או לעצבו מחדש והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.

 

מובהר כי כלל המידע ו/או המאמרים ו/או התכנים המצויים באתר, לא יעודכנו לאחר שיפורסמו במסגרתו וכי כל הסתמכות ו/או שימוש במידע ו/או המאמרים ו/או התכנים המצויים בו, תהיינה ע"פ שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית וכי הפירמה ו/או משרד עורך דין וונונו אבי משוחררים בזאת מכל תביעה ו/או דרישה ו/או נזקים ו/או טענות ו/או אחריות הנובעים במישרין ו/או בעקיפין, מאי עדכון המידע ו/או המאמרים ו/או התכנים המצויים באתר.

 

שחרור אחריות הפירמה ו/או עורך דין וונונו אבי:

הפירמה ו/או משרד עו"ד וונונו אבי משוחררים בזאת מכל תביעה ו/או דירשה ו/או נזקים ו/או טענות ו/או אחריות הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מכל שימוש באתר ו/או תכניו ו/או המידע המופיע בו ו/או בדפיו השונים, אשר תהיינה באחריות הבלעדית של המשתמש בלבד.

 

הפירמה ו/או עורך דין וונונו אבי, לא ישאו בכל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות ו/או נזקים ו/או אחריות בגין שינויים בתכני האתר ו/או אי דיוקים המופעים בו ו/או טעיות בתכניו ו/או טעויות הגהה,טעיות סופר, טעיות ניסוח ו/או וירוסים מכל מן וסוג שהוא ו/או תוכנות ריגול ו/או נזקים ו/או פריצות לא חוקיות למחשב המשתמש, הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מכל שימוש באתר ו/או הגלישה בו.

 

הפירמה ו/או עורך דין וונונו אבי אינם מתחייבים כי האתר וכן כלל התכנים והמידע המצויים בו, יסופקו למשתמש ללא הפרעה ו/או תקלה שעלולה להיווצר מכל סיבה שהיא וכי בגין כך לא תהיינה להם כל אחריות כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו.

 

סמכות שיפוט:

כלל תנאי השימוש באתר תהיינה כפופים לחוקי מדינת ישראל דה יורה וכי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או נזקים, הנוגעת לתנאי שימוש באתר הן במישרין והן בעקיפין, יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט במחוז צפון בנצרת, ישראל.

 

נגישות:

הפירמה ו/או עורך דין וונונו אבי שמים דגש רב, בכדי להנגיש את האתר ככל הניתן לאנשים עם מוגבלויות זאת בהתאם לחוק שיוויון לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח-1988, ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013 ("התקנות").

 

במידה וקיימת כל בעיה ו/או ישנה הצעת ייעול ו/או הערה הקשורים ו/או הנובעים בנושא הנגישות באתר, נודה לפנייתכם האדיבה והחשובה, והדבר יטופל בהקדם האפשרי.

משרד עורך דין בקרית שמונה וונונו אבי